CroRythm CroRythm

Pozivno pismo

Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji!

Zadovoljstvo mi je pozvati Vas da nam se pridružite u šarmantnoj Opatiji, gdje će se u razdoblju od 25. – 26. travnja 2020. održati 19. simpozij Radne skupine za aritmije i elektrostimulaciju Hrvatskog kardiološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem, te 3. sastanak medicinskih sestara o aritmijama i elektrostimulaciji srca Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara.

“CroRhythm” započeo je 1999. godine, kao  simpozij Radne skupine za aritmije i elektrostimulaciju Hrvatskog kardiološkog društva. Dosadašnji simpoziji privukli su vrlo ugledne članove europske i svjetske aritmološke zajednice, praćeni su stalnim povećanjem broja sudionika s vrlo jasnom tendencijom povećanja kvalitete i kvantitete programa. Stoga vjerujemo da će i najavljeni  događaj ostati na istom tragu.

Sastanak je klinički dizajniran za aritmologe, kardiologe, specijalizante kardilogije, specijaliste i specijalizante hitne medicine te interniste, a nadamo se da će stručnjaci drugih grana medicine prvenstveno neurolozi, radiolozi i anesteziolozi pronaći interesantne teme i naslove.

Razdoblje od dvije godine dijeli nas od prethodnoga kongresa.  Ovo proteklo razdoblje u aritmologiji obilježeno je napretkom i razvojem spoznaja, tehnika čime je značajno unaprijeđena uspješnost i sigurnost aritmoloških procedura. Primjena novih spoznaja i vještina u kliničkoj aritmologiji , temeljni je pokretač za prijenos znanja i iskustava.

Glavni cilj je pružiti uvid sveobuhvatno stanje suvremene kliničke aritmologije s posebnim naglaskom na najnovije smjernice ESC.

Program je usmjeren poticanju profesionalne izvrsnosti za točnim i pravovremenim postavljanjem dijagnoze i svrsishodnog liječenja.  Teme će uključiti novosti u farmakološkoj i ne farmakološkoj terapiji poremećaja ritma. Naravno, jedna od glavnih  nam je zadaća prikazati bitna postignuća ali i probleme hrvatske aritmologije.

Unatoč činjenici da će Program biti vrlo atraktivan, interaktivan i edukativan, ne možemo zanemariti da je Opatija doista jedno od najljepših mjesta u našoj zemlji. Iskreno se nadam da ćete, unatoč ambicioznom programu, pronaći vrijeme za uživanje u jedinstvenoj ljepoti Opatije.

Zbog svega navedenog, želio bih vam srdačno pozvati da dođete i uživate u 19. izdanju CroRhythm-a, ponovno, u prekrasnoj Opatiji.

Veselimo se Vašem dolasku i sudjelovanju.

 

Sandro Brusich

predsjednik simpozija

Šime Manola

predsjednik Radne skupine za aritmije i elektrostimulaciju srca Hrvatskog kardiološkog društva

Dear colleagues and friends!

It is our pleasure to invite you to 19th Symposium of the Working Group for Arrhythmia and Cardiac Pacing of the Croatian Cardiac Society with international participation, and the 2nd Meeting the Working Group for Arrhythmia and Cardiac Pacing of the Croatian Society of Cardiology Nurses that will be held from 25th till 26 April 2020, in beautiful Opatija.

“CroRhythm” started in 1999 as Symposium of the Working Group for Arrhythmias and Electrostimulation of the Croatian Cardiac Society. The previous symposium has attracted respectable European and world members of arithmological communities, constantly increasing number of participants with a very clear tendency of increasing the quality and quantity of the program. So we believe that the announced event will stay on the same trail.

The meeting is clinically designed for arithmologists, cardiologists, cardiologists residents, specialists and residents in emergency medicine and internists, and we hope that specialists of other branches of medicine, primarily  neurologists, radiologists and anesthesiologists will find interesting topics and titles.

The period of two years separates us from the previous Symposium. This last period in the arithmology was marked by the progress and development of knowledge and tehnics by which success and safety of arithmological procedures were significantly improved. The application of new knowledge and skills in clinical arithmology is a fundamental driver for the transfer of knowledge and experience.

The aim of this Symposium is to provide an insight into the comprehensive state of contemporary clinical arithmology with special emphasis on the latest ESC guidelines.

The program is aimed at encouraging professional excellence for accurate and timely diagnosis and  purposeful treatment. Topics will include novelties in pharmacological and non-pharmacological therapy of rhythm disorders. Additionaly, one of our main tasks is to present important achievements as well as the problems of Croatian arithmology.

Despite the fact that the Programme will be very attractive, interactive and educational, we cannot ignore that Opatija is one of the most beautiful place in our country. Despite this ambitious programme, we sincerely hope that you will find time to enjoy in unique beauty of Opatija.

All things considered, we would like to warmly invite you to come and enjoy the 19th edition of CroRhythm, again, in the beautiful Opatija.

We look forward to your arrival and participation.

 

Sandro Brusich

Symposium director

Šime Manola

President of Working Group on Arrhythmias and Cardiac Pacing of Croatian Cardiac Society